Kontakt

Kontaktadress:

Musik Gemeng Bauschelt
16, rue du curé
L-9640 Boulaide

Tel: +352 99 34 10
Fax: +352 93 72 50

eMail: info@musikgemengbauschelt.lu

IBAN – Bankkontenummer:
BCEE LU84 0019 4555 3214 7000

Iwwert www.musikgemengbauschelt.lu

...een klengen Historique